FANDOM


Leprosy是一系列的MS-DOS檔案覆寫病毒,在1990年8月1日首次被發現。

整個系列有141個變種,當中感染大小最小的只有81個位元組,而最大的則有47,857個位元組。

感染行為编辑

此系列的病毒主要以覆寫檔頭,破壞原本檔案的功能,並賦予傳播該病毒的能力。

因為這些病毒在感染檔案前不會檢查大小,所以如果目標檔案比自己小,感染後的大小就是病毒的大小,也就是將整個原本檔案的內容都被病毒碼取代。

此外,它亦可能會感染COMMAND.COM,一旦被覆寫,下次啟動時將無法被系統辨認到。

觸發行為编辑

並非每一個變種都帶有觸發行為的程式碼。然而大多數會觸發的變種,條件都設定在每月的25日而且當天是星期五。

變種名單编辑

以下為所有變種的清單:

 • Virus.DOS.Leprosy.81
 • Virus.DOS.Leprosy.146
 • Virus.DOS.Leprosy.321
 • Virus.DOS.Leprosy.350
 • Virus.DOS.Leprosy.370
 • Virus.DOS.Leprosy.377
 • Virus.DOS.Leprosy.554
 • Virus.DOS.Leprosy.555
 • Virus.DOS.Leprosy.562
 • Virus.DOS.Leprosy.585
 • Virus.DOS.Leprosy.595
 • Virus.DOS.Leprosy.600
 • Virus.DOS.Leprosy.615
 • Virus.DOS.Leprosy.625(連同B變種共2個)
 • Virus.DOS.Leprosy.647
 • Virus.DOS.Leprosy.666(共26個:A至X、Night和Tapeworm)
 • Virus.DOS.Leprosy.736
 • Virus.DOS.Leprosy.797
 • Virus.DOS.Leprosy.800
 • Virus.DOS.Leprosy.808(A、B、M和N)
 • Virus.DOS.Leprosy.814
 • Virus.DOS.Leprosy.907
 • Virus.DOS.Leprosy.946
 • Virus.DOS.Leprosy.1207
 • Virus.DOS.Leprosy.1580
 • Virus.DOS.Leprosy.1818
 • Virus.DOS.Leprosy.1992(A和B)
 • Virus.DOS.Leprosy.5120
 • Virus.DOS.Leprosy.5370(A和B)
 • Virus.DOS.Leprosy.5600
 • Virus.DOS.Leprosy.47857(A和B)
 • Virus.DOS.Leprosy.Acid.792
 • Virus.DOS.Leprosy.BadBrains(2個變種)
 • Virus.DOS.Leprosy.BadCommand.281
 • Virus.DOS.Leprosy.Beavis.201
 • Virus.DOS.Leprosy.Busted(3個變種)
 • Virus.DOS.Leprosy.Echo.425(連同B變種共2個)
 • Virus.DOS.Leprosy.Error.625(連同B變種共2個)
 • Virus.DOS.Leprosy.Flood.999
 • Virus.DOS.Leprosy.H-Greed.666(A、B、C和J)
 • Virus.DOS.Leprosy.HTTM.651
 • Virus.DOS.Leprosy.Jas.792
 • Virus.DOS.Leprosy.Jobo(2個變種)
 • Virus.DOS.Leprosy.Kansas.648
 • Virus.DOS.Leprosy.Lubec.731
 • Virus.DOS.Leprosy.Merci.308
 • Virus.DOS.Leprosy.Misery.664
 • Virus.DOS.Leprosy.Morrison.870
 • Virus.DOS.Leprosy.Oss.591
 • Virus.DOS.Leprosy.Peace.777(連同B和C變種共3個)
 • Virus.DOS.Leprosy.Peppy.2209
 • Virus.DOS.Leprosy.Popov.777
 • Virus.DOS.Leprosy.Riot(7個變種)
 • Virus.DOS.Leprosy.Sandra(6個變種)
 • Virus.DOS.Leprosy.Sandra_II(2個變種)
 • Virus.DOS.Leprosy.Sector(2個變種)
 • Virus.DOS.Leprosy.Seneca(8個變種)
 • Virus.DOS.Leprosy.Skism(3個變種)
 • Virus.DOS.Leprosy.Spam.1396
 • Virus.DOS.Leprosy.Taz(8個變種)
 • Virus.DOS.Leprosy.TheThing(2個變種)
 • Virus.DOS.Leprosy.Ultra.1306
 • Virus.DOS.Leprosy.Vic.1000
 • Virus.DOS.Leprosy.Violator(A和B)
 • Virus.DOS.Leprosy.YH.880

參考來源编辑

 1. Online VSUM上的描述
 2. VX Heaven上的變種清單